برگزاری دوره‌های آموزشی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

دوره‌های آموزشی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در راستای سیاست‌های ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، با توجه به احاله امور بازرسی دفاتر قانونی در سطح کشور و در راستای سیاست‌های ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین درخواست‌های ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها، دوره‌های آموزشی بازرسی دفاتر قانونی در محل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی و همچنین اداره کل بوشهر و اداره کل غرب تهران بزرگ (شعبه 18 تهران) به شرح ذیل برگزار گردید:

1.     دوره‌های آموزشی تئوری حضوری در محل واحد آموزش مؤسسه با شرکت 11 نفر از کارکنان اداره کل غرب و شعب 2، 7 و 10 تهران.

2.   دوره‌های آموزشی تئوری حضوری در محل اداره کل بوشهر به مدت 10 ساعت در تاریخ 10 و 11 مردادماه با حضور 13 نفر از دعوت‌شدگان کارگزاری‌های تابعه.

3.     برگزاری دوره عملی در محل شعبه 18 تهران به مدت 10 روز کاری با حضور 6 نفر از کارکنان.