تاریخچه مؤسسه:

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در تاریخ 72/3/31 تأسیس و در تاریخ 72/10/14 تحت شماره 7825 به صورت مؤسسه غیر تجاری انتفاعی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی با بیش از 28 سال فعالیت تنها مرجع سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام امور حسابرسی اعم از حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی، بازرسی دفاتر قانونی و... می‌باشد.

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در حال حاضر در سطح کشور در مجموع دارای 498 نفر پرسنل می‌باشد، که 235 نفر در دفتر مرکزی تهران و 263 نفر در استان‌ها، در قالب 32 نمایندگی و مدیریت فعالیت دارند.