کانال سروش
خدمات
المپیادفرهنگی ، ورزشی و اجرای فعالیتهای مرتبط با ورزشهای همگانی بازنشستگان و مستمری بگیران
طرح نسیم سلامت سال 97 کانون بازنشستگان ، مستمری بگیران کارگری سازمان تامین اجتماعی
کارگاه آموزشی بازرسی دفاتر قانونی و مصاحبه با مدیران فنی کارگزاریها و مؤسسات
برگزاری کارگاه آموزشی و مصاحبه با مدیران فنی مجریان برونسپاری در استان اصفهان
نشست کمیته ارزیابی صلاحیت مدیران فنی کارگزاریها در موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
بررسی صلاحیت مدیران فنی کارگزاریها با حضور نماینده دفتر امور کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی