کانال سروش
خدمات
فرآیند تعیین بودجه زمانی پروژه های واگذاری به مجریان برونسپاری
نحوه تنظیم بودجه زمانی پروژه های واگذاری به مجریان برونسپاری بر اساس آیین نامه برونسپاری
افتتاح دفتر نمایندگی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در استان خراسان شمالی
دفتر نمایندگی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در استان خراسان شمالی (بجنورد) افتتاح گردید
لزوم بازرسی سنواتی از دفاتر و مدارک مالی شهرداریها و زیر مجموعه های آن
عدم مشمول شهرداریها به تصویب نامه 50432 مورخ 96/4/31 و لزوم بازرسی از دفاتر مالی شهرداریها
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی